Jag förklarade tidigare 4e penningtvättsdirektivet ( http://www.gamblersvardag.se/4e-penningtvattsdirektivet-forklaras )

Nu ska jag förutspå konsekvenserna för hästsporten i stort och travspelet i synnerhet.

1: Handel med hästar kommer kräva mer omsorgsfull hantering av köpare, enär alla transaktioner över 2000€( eller transaktioner under året som kan härledas inom samma affärstyp ) ska kunna kontrolleras genom såväl id-kontroll, bostadsort, bankkonto samt vid misstanke även pengarnas uppkomst och bakrund.  Sålunda kommer pappersexercisen stiga ytterligare, samt försvårande av överföring kommer att ske, och i ännu större grad gällande affärer med utrikes köpare.

2: Tränare kommer bli tvungna att införskaffa långt mer kunskap om sina kunder, för att upprätthålla de direktiv som krävs, samt tvingas upprätthålla vidsträckta informationer gällande sina kunder, oavsett om det berör andelsägare eller helägda hästar.  Således kraftigt utökade kostnader för byråkratin.

3: Banorna kommer finna en rejält minskad omsättning, enär spelkort/id-kort kommer krävas för spel och uthämtning av vinster, vilket redan sker hos konkurrenten Svenska Spel, där spelkortstvång är legio, samt högre vinster måste hämtas ut på bank. Således kommer andelen oregistrerade pengar försvinna ur den officiella omsättningen och glädja eventuella illegala bookmakers på banan.

Hur stor del av omsättningen på banan som påverkas är svårt att sia om, men det kommer rimligtvis även påverka att färre spelare söker sig till banan, enär kontanter inte längre låter sig användas utan registrering . Att döma av det tapp som skett på Svenska Spel sedan tvång för spelkort genomfördes(där kontantspelet trots allt inte alls är av samma dignitet som tex travet) så är det rimligt att gissa på ca 15-20% lägre omsättning på banan, samt tillika ytterligare publiktapp. (omsättning 2014 var 479 miljoner,dvs omsättningstapp att förvänta minst 70-100miljoner)

Banorna blir oavsett tvingade till uppdaterade spelterminaler där samtliga måste gå att använda spelkort/id-kort för bokföring av kund och transaktioner, samt dessa terminaler måste enligt dagens regler från Lotteriinspektionen vara bemannade, enär de annars anses vara illegala.

money_laundering

 

 

 

 

 

4: ATGs omsättning kommer sjunka ytterligare, enär utlandsspelet blir alltmer svårhanterligt, ty information om slutkund är ATG skyldiga att äga, och det är inte helt lätthanterligt i samarbete med tex Norge, Danmark, Finland och Frankrike. Möjligen kan det finnas väg runt detta genom länder som är med i EU och liknande avtal men försvårande blir det tveklöst.

Det blir dock rimligtvis helt omöjligt när det gäller tex USA och liknande samarbeten, vilket delvis redan har åtgärdats genom de nya ”nettoavtalen” som fick till följd att de rejkbackbaserade avtalen med tex Paribet samt German Tote inte förlängdes. Detta kostade omsättning på ca 1000miljoner, dvs 42 miljoner i intäkter för 2016.

Skulle inte utlandsavtalen gå att förlänga i övrigt, så kostar det ytterligare 2000 miljoner i omsättning, nu till en kostnad av ca 120-160 miljoner. Därutöver kommer kostnader för nya spelterminaler till samtliga banor, samt nya datasystem som lagrar kundregister, spelinformation och möjligheter att följa totalomsättning och vinster. Samt kontinuerlig kontroll av samtliga kunders spelvanor, uppföljning av spelmönster för att skönja abnormaliteter och misstänkta spelmönster/vinstmönster.

ATG har själva angivit en kostnad på ca 300-400 miljoner för 4e penningtvättsdirektivet. (  http://www.gamblersvardag.se/atg-riskerar-tappa-375-miljoner-arligen-pa-grund-av-penningtvattsdirektivet )  nu kan summan ifrågasättas såväl uppåt som neråt, men likväl kommer kostnaderna bli betydande, och enligt källor har INTE banorna erhållit spelterminaler som äger teknik som ger möjligheter till erforderlig kontroll ännu. Det finns någon enstaka totomaskin som äger möjlighet att dra ATG-kortet eller identifiera id-kort.

Eftersom det kommer krävas ATG-kort eller Id-kort för att spela även hos alla andra spelombud, så kommer detta påverka omsättningen negativt, således inte endast banornas omsättning. Gissningsvis riskerar totala omsättningen i Sverige sjunka med 10% ( ombudens omsättning 6135miljoner samt banornas 479 miljoner) i storleksordningen 600 miljoner hos ombuden.

Beräkna totalt omsättningstapp på ca 700 miljoner i Sverige , samt 1500-3000 miljoner i utländsk omsättning, så inser man svårigheterna som hästsporten står inför !

Pokalåret? Därtill finns inget hopp att det kan infrias, såvida inte hästsporten helt erhåller subsidier och undantag som tillåter spel utan individkontroll och den risken är försumbar enär orsaken till 4e penningtvättstillägget är just att försvåra hantering av oregistrerade kontanter samt erhålla individkontroll på affärer överstigande 2000€per år.

OBSERVERA att jag själv jobbade tre månader under 2015 i spelbutik, och jag noterade hur få det är som använder ATG-kortet, samt hur svårt det var att uppmuntra VISSA kunder att ansöka om ATG-kort. Motviljan mot registreringar av spel ska inte underskattas.

Slutsummering

Det är enligt de källor jag talat med ”med sannolikhet gränsande till visshet” att ATG blir tvungna att erhålla registreringstvång på samtliga spel och transaktioner , vilket kommer generera avsevärda kostnader i såväl uppdatering av teknik, som ökad byråkratisering och inte minst resultera i minskad omsättning såväl på banor, som hos ombud. ATGs uppskattade kostnader är tveklöst inte överdrivna, utan enligt mig tvärtom lågt räknade.

NOTERA: Att de av ATG och Svenska Spel så förhatliga internetbolagen redan har all denna teknik implementerad, och har ytterst hårda kontroller på slutkund, det räcker INTE med Id-kort, utan även faktura/statligt meddelande till bostad ska inskickas för att vinster ska utbetalas. Således är säkerheten internationellt långt bättre än nationellt !

1051KristinaJanssonOlja100kAv